Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 23.04.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Приватне акціонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та пресформ"
1.2. Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00223272
1.4. Місцезнаходження емітента: 61017, м. Харкiв вул. Пащенкiвська, 11
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс 712-88-67
1.6. Електронна поштова адреса емітента : shtamp@online.kharkov.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.shtampy.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення: зміна складу посадових осіб емітента – директора.

2. Текст повідомлення

Посадова особа Директор Тур'янський Олександр Миколайович (паспорт: серiя ММ номер 695401 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 16.11.2000) звiльнена 23.04.2013 р. рiшенням засідання Наглядової ради (Протокол №2 вiд 23.04.2013 р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.13800%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 22.04.2010 р.

Посадова особа Директор Тур'янський Олександр Миколайович (паспорт: серiя ММ номер 695401 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 16.11.2000) призначена 23.04.2013 р. рiшенням засідання Наглядової ради (Протокол №2 вiд 23.04.2013 р.) термiном на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.13800%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом трудової дiяльностi обiймав наступнi посади: ученик слюсаря , слюсар-iнструментальник майстер, старший майстер ХЗШП, головний iнженер ВАТ "ХЗШП", в.о. Голови правлiння ВАТ "ХЗШП", Директор ПрАТ "ХЗШП"

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Директор ______________ (підпис) Тур'янський Олександр Миколайович

 

Опубликован: 2013-05-11 22:09:50