Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Шановний акціонере,

Приватне акціонерне товариство “Харківський завод штампів та пресформ” (код ЄДРПОУ 00223272) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2012 року о 14.00 за адресою: м.Харків, вул. Пащенківська, 11, кабінет директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
  2. Затвердження звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
  3. Затвердження звіту Наглядової ради
  4. Затвердження звіту Директора.
  5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2011 році.
  6. Затвердження розміру річних дивідендів.

Реєстрація та ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, пов’язаними із порядком денним буде здійснюватись 17.04.2012 з 13.00 до 14.00 за місцем проведення зборів. При собі мати паспорт, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13.04.12 року.

Ознайомлення з матеріалами – з 9 по 17 квітня 2012 року з 09.00 до 12.00 у приміщенні ПрАТ «ХЗШП» за адресою: м.Харків, вул. Пащенківська, 11, кабінет директора.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор ПрАТ «Харківський завод штампів та пресформ»- Тур'янський Олександр Миколайович. Довідки за телефоном: (057) 712-88-67, 756-35-85.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2011 Попередній 2010
Усього активів 5294 4751
Основні засоби 3791 3676
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 698 600
Сумарна дебіторська заборгованість 801 473
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 2
Нерозподілений прибуток 523 376
Власний капітал 489 489
Статутний капітал 7 7
Довгострокові зобов'язання 5 5
Поточні зобов'язання 1809 1110
Чистий прибуток (збиток) 147 -81
Середньорічна кількість акцій (шт.) 723916 723916
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 186 183

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 13.13.2012, Бюлетень Цінні папери України № 46 (3346).

             Директор ПрАТ „ХЗШП”

 

Опубликован: 2012-03-26 23:15:43