Повідомлення про проведення загальних зборів 23 квітня 2015 року

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство “Харківський завод штампів та пресформ” (код ЄДРПОУ 00223272) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2015 року о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, 11, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 23 квітня 2015 року. Початок реєстрації о 13-00, закінчення реєстрації о 14-00 за місцем проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

  1. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
  2. Затвердження звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
  3. Затвердження звіту Наглядової ради
  4. Затвердження звіту директора
  5. Затвердження висновків ревізора.
  6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2014 році.
  7. Затвердження розміру річних дивідендів.
  8. Внесення змін до статуту Товариства
  9. Обрання голови та членів наглядової ради
  10. Обрання ревізора.

Ознайомлення з документами – з 20 по 23 квітня 2015 року з 09.00 до 12.00 у приміщенні ПрАТ «ХЗШП» за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, 11, кабінет директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Беленченко І.В.

Довідки за телефоном: (057) 712-88-67.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2014 Попередній 2013
Усього активів 10000 8122
Основні засоби 5463 5248
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3115 1871
Сумарна дебіторська заборгованість 1201 1003
Грошові кошти та їх еквіваленти 221 0
Нерозподілений прибуток 1828 1284
Власний капітал 489 489
Статутний капітал 7 7
Довгострокові зобов'язання> 5 5
Поточні зобов'язання 4026 2397
Чистий прибуток (збиток) 595 416
Середньорічна кількість акцій (шт.) 723916 723916
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 165 178


Директор ПрАТ „ХЗШП”                                                                      О.М.Тур’янський


 

Опубликован: 2015-03-21 17:44:41