Повідомлення про проведення загальних зборів 26 квітня 2016

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Харківський завод штампів та пресформ» (код ЄДРПОУ 00223272) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2016 року о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, 11, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 26 квітня 2016 року. Початок реєстрації о 13.00, закінчення реєстрації о 14.00 за місцем проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах участникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікую особу акціонера\його представника (паспорт); представниками акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформленні згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

  1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне запезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
  2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
  3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
  4. Про порядок проведення загальних зборів.
  5. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  8. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік, розподіл прибутку за 2015 рік.
  9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Ознайомлення з документами – з 20 по 26 квітня 2016 року з 09.00 до 12.00 у приміщенні ПрАТ «Харківський завод штампів та пресформ» за адресою: м. Харків, вул.Пащенківська , 11, кабінет директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Стешенко Н.Г.

Довідки за телефоном: (057)712-88-67

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Попередній 2014 Звітний 2015
Усього активів 10000 16087
Основні засоби 5463 6343
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3115 6552
Сумарна дебіторська заборгованість 1201 3192
Грошові кошти та їх еквіваленти 221 469
Нерозподілений прибуток 1828 5799
Власний капітал 489 489
Статутний капітал 7 7
Довгострокові зобов'язання> 5 5
Поточні зобов'язання 4026 6378
Чистий прибуток (збиток) 595 4021
Середньорічна кількість акцій (шт.) 723916 723916
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 165 158


Директор ПрАТ „ХЗШП”                                                                      О.М.Тур’янський


 

Опубликован: 2016-03-25 04:42:37