Повідомлення про проведення загальних зборів 29 квітня 2014

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники) проведення загальних зборів – 29 квітня 2014 року о 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська,11, кабінет директора.
 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 13-00 до 14-00, 29.04.2014 за місцем проведення зборів.
 3. Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.

 4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.04.2014
 5. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
  1. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
  2. Затвердження звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
  3. Затвердження звіту Наглядової ради.
  4. Затвердження звіту Директора.
  5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
  6. Затвердження розміру річних дивідендів.
 6. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів - з 24 по 29 квітня 2014 року з 09.00 до 12.00 у приміщенні ПрАТ «ХЗШП» за адресою: м.Харків, вул. Пащенківська, 11, кабінет директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Новічкова С. Є.
 7. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
 8. Найменування показника Період
  Звітний 2013 Попередній 2012
  Усього активів 8122 6478
  Основні засоби 5248> 4422
  Довгострокові фінансові інвестиції - -
  Запаси 1871 1047
  Сумарна дебіторська заборгованість 1003 1004
  Грошові кошти та їх еквіваленти> 0 5
  Нерозподілений прибуток 1284 919
  Власний капітал 489 489
  Статутний капітал 7 7
  Довгострокові зобов'язання> 5 5
  Поточні зобов'язання 2397 2666
  Чистий прибуток (збиток) 416 458
  Середньорічна кількість акцій (шт.) 723916 723916
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
  Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 178 177

 9. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
  Бюлетень. Цінні папери України № 58 від 28.03.14р. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор                                                                                 О.М.Тур’янський


ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ

Розділ VI. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів

 1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів поширюється на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які відповідно до закону зобов'язані публікувати в офіційному друкованому органі (виданні) повідомлення про проведення загальних зборів.
 2. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою, наведеною в додатку 44 до цього Положення.
 3. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні), якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення.
 4. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами - акціонерними товариствами здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі (виданні), емітентами цінних паперів, крім акцій, - не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.

 

Опубликован: 2014-04-28 22:33:26