Протокол №1 Загальних зборів акціонерів вiд 23 квітня 2013 року.

Дата проведення: 23 квітня 2013 року.
Час проведення: 14 година 00 хвилин
Місце проведення: м. Харків, вул. Пащенківська,11, кабінет директора
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2013
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 46
Загальна кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 723916
Загальна кількість акціонерів товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 14
Загальна кількість голосів акціонерів товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 675267
Кворум загальних зборів 93,3 %

Згідно зі ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статутом Товариства Збори є правомочними, оскільки в них беруть участь акціонери, які володіють більш ніж 60% загальної кількості голосів.

Збори вважаються відкритими та правомочними приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного.

Порядок голосування на загальних зборах- відкрите.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ХЗШП» (протокол №1 від 27.02.2012) затверджено наступний Порядок денний:

 1. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
 2. Затвердження звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
 3. Затвердження звіту Наглядової ради
 4. Затвердження звіту Директора.
 5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
 6. Затвердження розміру річних дивідендів.

Зборам запропоновано провести голосування з процедурних питань зборів акціонерів:

Процедурні питання:

 1. Обрання Голови та Секретаря зборів.
 2. Обрання лічильної комісії загальних зборів та її складу.
 3. Встановлення Регламенту Загальних зборів.

Вирішили: Затвердити запропоновані процедурні питання зборів акціонерів.
Голосували: “за”- 675267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„проти” - 0
„утрималися” – 0

Перше процедурне питання: Обрання Голови та Секретаря зборів.
Слухали: акціонера Андреєва В.О., який запропонував обрати Головою загальних зборів акціонерів Тур'янського О.М. та секретарем зборів Старчевську І.Й.
Голосували:

 1. «За» обрання Головою загальних зборів Тур'янського О.М.– «одноголосно». Проти та тих, які утримались немає.
 2. «За» обрання Секретарем загальних зборів Старчевську І.Й.– «одноголосно». Проти та тих, які утримались - немає.

Вирішили:
1. Обрати Головою загальних зборів Тур'янського О.М. та Секретарем загальних зборів Старчевську І.Й

Друге процедурне питання: Обрання Лічильної комісії загальних зборів та її складу.
Слухали: Акціонера Білянського М.Ф., який повідомив про необхідність з метою забезпечення надання учасникам зборів роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію. Запропонував обрати до складу лічильної комісії:
Волкову Л.Г та Шибера М.К.

Голосували:
1. «За» обрання Лічильної комісії- «одноголосно». Проти та тих, які утримались немає.
2. «За» обрання до складу Лічильної комісії зборів Волкової Л.Г. – «одноголосно». Проти та тих, які утримались - немає.
3. «За» обрання до складу Лічильної комісії зборів - Шибера М.К. - «одноголосно». Проти та тих, які утримались - немає.

Вирішили:
1. Обрати Лічильну комісію.
Включити до складу лічильної комісії зборів:
- Волкову Л.Г.;
- Шибера М.К.

Третє процедурне питання: Встановлення Регламенту Загальних зборів
Слухали: Акціонер Шибер М.К. запропонував наступний регламент загальних зборів:
- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин
- Обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин.

Голосували: «ЗА»- одноголосно. Проти та тих, які утримались - немає.

Вирішили: Встановити наступний регламент Загальних зборів:
- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- Обговорення кожного питання порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік
Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «ХЗШП» Бондаревську В.М. про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік (Звіт додається).
Слухали: Надійшла пропозиція від акціонера Лобойко І.В. річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.
Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:
Річний звіт товариства за 2012 рік затвердити.

Голосували: “ЗА ”- 675267 голосів, що становить 100 %голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„проти” – 0
„утрималися” – 0
Вирішили: Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.

2. Затвердження звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Слухали: Ревізора Товариства Білянського М.Ф., який оголосив звіт стосовно перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. (Звіт додається).
Слухали: Надійшла пропозиція від акціонера Баранова С.І. про затвердження звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:
Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосували: “ЗА ”- 675267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах. „проти” – 0 „утрималися” – 0

Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради
Слухали: Доповідь Голови Наглядової ради товариства Шуфані С.Т. про діяльність наглядової Ради у 2012 році. (Звіт додається).
Слухали: Надійшла пропозиція акціонера Ставицького С.В затвердити звіт Наглядової ради.
Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:
Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити.

Голосували: “ЗА ”- 675267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„проти” – 0
„утрималися” – 0

Вирішили: Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити.

4. Затвердження звіту Директора
Слухали: доповідь Тур’янського О.М. про результати діяльності в 2012 році. (Звіт додається).
Слухали: Надійшла пропозиція акціонера Жукова А.О. затвердити звіт Директора про результати діяльності товариства в 2012 році.
Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:
Звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 році затвердити.

Голосували: “ЗА ”- 675267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.
„проти” – 0
„утрималися” – 0.

Вирішили: Звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 році затвердити.

5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 році
Слухали: бухгалтера ПрАТ «ХЗШП» Бондаревську В.М. про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та отримання Товариством чистого прибутку у розмірі 458000 грн.
Слухали: надійшла пропозиція акціонера Шуфані С.Т. розподілити чистий прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності в 2012 році наступним чином:
- 50 000,00 грн чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
- 408000,00 грн чистого прибутку залишити в розпорядженні Товариства – на розвиток та модернізацію виробництва.

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:
- 50 000,00 грн чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
- 408000,00 грн чистого прибутку залишити в розпорядженні Товариства – на розвиток та модернізацію виробництва.

Голосували: “ЗА ”- 672019 голосів, ПРОТИ – 1000 голосів УТРИМАЛИСЬ-2248 голосів що становить 99,5 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили: Розподілити прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності в 2012 році наступним чином:
- 50 000,00 грн чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
- 408000,00 грн чистого прибутку залишити в розпорядженні Товариства – на розвиток та модернізацію виробництва.

6. Затвердження розміру річних дивідендів
1. Слухали: Шуфані С.Т, який запропонував затвердити розмір річних дивідендів 50 000,00 грн чистого прибутку Товариства за 2012 рік, що становить 0,07 грн на 1 (одну) акцію.
Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:
Затвердити розмір річних дивідендів – 50 000,00 грн чистого прибутку Товариства за 2012 рік, що становить 0,07 грн на 1 (одну) акцію.

Голосували: “ЗА ”- 674267 голосів, ПРОТИ -1000 голосів; УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів, що становить 99,9 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Вирішили: Затвердити розмір річних дивідендів - 50 000,00 грн чистого прибутку Товариства за 2012 рік, що становить 0,07 грн на 1 (одну) акцію.

                       Голова зборів                                                            О.М. Тур´янський

                       Секретар зборів                                                         І.Й. Старчевська

 

Опубликован: 2013-05-11 09:38:25