Протокол засідання членів лічильної комісії про підсумки голосування від 23 квітня 2013 року

ПРОТОКОЛ
засідання членів лічильної комісії про підсумки голосування
учасників Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ»

м. Харків                                                                                       23 квітня 2013 року.

Загальні збори проводяться 23 квітня 2013 року за адресою: м. Харків, вулиця Пащенківська, 11, кабінет директора.

Присутні члени лічильної комісії у складі:
голова комісії: Шибер М.К.,
член комісії: Волкова Л.Г.

Форма голосування: відкрита. Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах – 675267.

Перелік процедурних питань та питань порядку денного, рішення за якими прийняті загальними зборами:
Процедурні питання:
1. Обрання Голови та Секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів та її складу.
3. Встановлення Регламенту Загальних зборів.

Порядок денний:
1. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
2. Затвердження звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту Директора.
5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
6. Затвердження розміру річних дивідендів.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по процедурних питаннях та питаннях порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняті наступні рішення:

Формулювання питань:
Перше процедурне питання: Обрання Голови та Секретаря зборів.
Голосували:
1. «За» обрання Головою загальних зборів Тур’янського О.М. – «одноголосно». Проти та тих, які утримались – немає.
2. «За» обрання Секретарем загальних зборів Старчевську І.Й. – «одноголосно». Проти та тих, які утримались – немає.
За результатами голосування рішення прийнято.
Вирішили: Обрати Головою загальних зборів Тур’янського О.М. та Секретарем загальних зборів Старчевську І.Й.

Друге процедурне питання: Обрання Лічильної комісії загальних зборів та її складу.
Голосували:
1. «За» обрання Лічильної комісії – «одноголосно».
Проти та тих, які утримались – немає.
2. «За» обрання до складу Лічильної комісії зборів Волкової Л.Г. – «одноголосно». Проти та тих, які утримались – немає.
3. «За» обрання до складу лічильної комісії зборів Шибера М.К. – «одноголосно». Проти та тих, які утримались – немає.
За результатами голосування рішення прийнято.
Вирішили:
1. Обрати Лічильну комісію.
2. Включити до складу лічильної комісії зборів:
- Волкову Л.Г.;
- Шибера М.К.

Третє процедурне питання: Встановлення Регламенту Загальних зборів.
Голосували: «За» – одноголосно. Проти та тих, які утримались – немає.

За результатами голосування рішення прийнято.
Вирішили: Встановити наступний регламент Загальних зборів:
- доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- обговорення кожного питання з порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
Голосували: «За» – 675267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

За результатами голосування рішення прийнято.
Вирішили: Річний звіт товариства за 2012 рік затвердити.

2. Затвердження звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
Голосували: «За» – 675267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

За результатами голосування рішення прийнято.
Вирішили: Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

3. Затвердження звіту Наглядової ради.
Голосували: «За» – 675267 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

За результатами голосування рішення прийнято.
Вирішили: Звіт Наглядової ради за 2012 рік затвердити.

4. Затвердження звіту Директора.
Голосували: «За» – 605017 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

За результатами голосування рішення прийнято.
Вирішили: Звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 році затвердити.

5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
Голосували: «За» – 672019 голосів, що становить 99,5 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, «проти» – 1000 голосів, «утрималися» – 2248 голосів.

За результатами голосування рішення прийнято.
Вирішили: Розподілити прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році наступним чином:
- 50000,00 грн. з чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
- 408000,00 грн. з чистого прибутку залишити в розпорядженні Товариства – на розвиток та модернізацію виробництва.

6. Затвердження розміру річних дивідендів.
Голосували: «За» – 674267 голосів, що становить 99,9 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, «проти» – 1000 голосів, «утрималися» – 0.

За результатами голосування рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 50000,00 грн. з чистого прибутку Товариства за 2012 рік, що становить 0,07 грн. на 1 (одну) акцію.


Голова лічильної комісії: ____________________________               Шибер М.К.

Член лічильної комісії: ____________________________               Волкова Л.Г.

 

Опубликован: 2013-05-11 21:41:47