Повідомлення про проведення загальних зборів 23 квітня 2013

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів – 23 квітня 2013 року о 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська,11, кабінет директора.
 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 13-00 до 14-00, 24.04.2013 за місцем проведення зборів.
  Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.
 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17.04.2013
 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
  1. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
  2. Затвердження звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
  3. Затвердження звіту Наглядової ради
  4. Затвердження звіту Директора.
  5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
  6. Затвердження розміру річних дивідендів.
 5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів - з 15 по 23 квітня 2013 року з 09.00 до 12.00 у приміщенні ПрАТ «ХЗШП» за адресою: м.Харків, вул. Пащенківська, 11, кабінет директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Новічкова С. Є.
 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
 7. Найменування показника Період
  Звітний 2012 Попередній 2011
  Усього активів 6478 5294
  Основні засоби 4422 3791
  Довгострокові фінансові інвестиції - -
  Запаси 1047 698
  Сумарна дебіторська заборгованість 1004 801
  Грошові кошти та їх еквіваленти 5 4
  Нерозподілений прибуток 919 523
  Власний капітал 489 489
  Статутний капітал 7 7
  Довгострокові зобов'язання 5 5
  Поточні зобов'язання 2666 1809
  Чистий прибуток (збиток) 458 147
  Середньорічна кількість акцій (шт.) 723916 723916
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 177 186


 8. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 19.03.13
 9. Бюлетень. Цінні папери України № 51 (3601).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор                                                                        О.М.Тур’янський

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ

Розділ VI. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів

 1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів поширюється на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які відповідно до закону зобов'язані публікувати в офіційному друкованому органі (виданні) повідомлення про проведення загальних зборів.
 2. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою, наведеною в додатку 44 до цього Положення.
 3. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні), якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення.
 4. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами - акціонерними товариствами здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі (виданні), емітентами цінних паперів, крім акцій, - не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.

 

Опубликован: 2013-04-17 16:43:38